ताजा खबर

तेम्बा भोटे

मेयर
9752006670

पान्जम भेच्यावा भोटे

उप-मेयर
9742107072

स्थानीय निर्वाचन २०७४ को परिणाम
वडा उम्मेदवारका नाम पद लिंग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र प्राप्त मत परिणाम
तेम्वा भोटे अध्यक्ष पुरुष ४९ नेपाली काँग्रेस १३७७ विजयी
वाङदाबी भोटे अध्यक्ष पुरुष ४९ नेकपा (एमाले) १२३६ -
दावा साङमु भोटे अध्यक्ष पुरुष ४० नेकपा (माओवादी केन्द्र) १८८ -
ताप्चेन भोटे अध्यक्ष पुरुष ४५ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल १६ -
पासाङ भुदर लामा अध्यक्ष महिला ३८ स्वतन्त्र १० -
पान्जम भेच्याब भोटे उपाध्यक्ष महिला २८ नेपाली काँग्रेस १३२१ विजयी
धुङटुक भोटे उपाध्यक्ष महिला २७ नेकपा (एमाले) १२२८ -
फुपु किप्पा शेर्पा भोटे उपाध्यक्ष महिला २९ नेकपा (माओवादी केन्द्र) २२२ -
तेन्छेवी शेर्पा वडा अध्यक्ष पुरुष ४४ नेकपा (एमाले) १०० विजयी
नुर्पु च्यावा वडा अध्यक्ष पुरुष ३० नेपाली काँग्रेस ८० -
छितेन शेर्पा महिला सदस्य महिला २२ नेकपा (एमाले) १०४ विजयी
गर्मु नावा महिला सदस्य महिला ४४ नेपाली काँग्रेस ७६ -
दमाई नावा सदस्य पुरुष ४८ नेकपा (एमाले) १०२ विजयी
पासाङ च्यावा भोटे सदस्य पुरुष ४४ नेकपा (एमाले) ९९ विजयी
पेम्वा नावा सदस्य पुरुष ४१ नेपाली काँग्रेस ७७ -
मिङमा भोटे सदस्य पुरुष ३३ नेपाली काँग्रेस ७७ -
छिरिङ छेदर भोटे वडा अध्यक्ष पुरुष ३२ नेपाली काँग्रेस ३९० विजयी
जयवाउ भोटे वडा अध्यक्ष पुरुष २८ नेकपा (एमाले) ३२६ -
छुरिङ भोटे महिला सदस्य महिला ५२ नेकपा (एमाले) ३७० विजयी
लामुभुदा ङोम्वा भोटे महिला सदस्य महिला ३६ नेपाली काँग्रेस ३३६ -
सनमाया वि.क दलित महिला सदस्य महिला ५८ नेकपा (एमाले) ३७४ विजयी
विमला विश्वकर्मा दलित महिला सदस्य महिला ३० नेपाली काँग्रेस ३३१ -
टेसी भोटे(ल्होमी) सदस्य पुरुष ३३ नेकपा (एमाले) ३७२ विजयी
ठौ भोटे(ल्हामुछिरिङ) सदस्य पुरुष ४९ नेपाली काँग्रेस ३६१ विजयी
छेवाङ भोटे (ङोम्वा) सदस्य पुरुष ४० नेकपा (एमाले) ३४६ -
वाङडुक लामा सदस्य पुरुष ३३ नेपाली काँग्रेस ३३१ -
आन्दि भोटे वडा अध्यक्ष पुरुष २६ नेपाली काँग्रेस ३६२ विजयी
ताम्रीङ भोटे वडा अध्यक्ष पुरुष ३४ नेकपा (एमाले) १६४ -
लक्ष्मण लामा (भोटे) वडा अध्यक्ष पुरुष २७ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ६४ -
साङमु लामा महिला सदस्य महिला ३४ नेपाली काँग्रेस ३५० विजयी
छेजीक भोटीया महिला सदस्य महिला २६ नेकपा (एमाले) १८९ -
छियाङ चिपा भोटेनी महिला सदस्य महिला ५१ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३७ -
समिता वि.क दलित महिला सदस्य महिला ४४ नेपाली काँग्रेस ३५८ विजयी
कुइरी विश्वकर्मा दलित महिला सदस्य महिला ४७ नेकपा (एमाले) १७२ -
साङा तेन्जीन भोटे सदस्य पुरुष २७ नेपाली काँग्रेस ३४२ विजयी
नुर्वु लामा सदस्य पुरुष ६६ नेपाली काँग्रेस ३३६ विजयी
छेसाङ भोटे सदस्य पुरुष ३१ नेकपा (एमाले) १८१ -
जुमिक भोटे सदस्य पुरुष ४८ नेकपा (एमाले) १७९ -
कर्ण भोटे सदस्य पुरुष २१ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ५७ -
ङिमा ज्याबु भोटे सदस्य पुरुष ५० नेकपा (माओवादी केन्द्र) ५३ -
किन्साङ भोटे वडा अध्यक्ष पुरुष २९ नेकपा (एमाले) ४१८ विजयी
डुक्पा थिकेपा भोटे वडा अध्यक्ष पुरुष २९ नेपाली काँग्रेस २८७ -
फेन्‍दो भोटे वडा अध्यक्ष पुरुष ३८ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४० -
विष्णु माया गुरुङ महिला सदस्य महिला ४३ नेकपा (एमाले) ४१७ विजयी
छिरिभुदा भोटे महिला सदस्य महिला ४१ नेपाली काँग्रेस २७८ -
वाङमु छेजिक भोटे महिला सदस्य महिला ३९ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४५ -
मनमाया वि.क. दलित महिला सदस्य महिला ५४ नेकपा (एमाले) ४२३ विजयी
समिता वि.क. दलित महिला सदस्य महिला २९ नेपाली काँग्रेस २६५ -
कुमारी विश्‍वकर्मा दलित महिला सदस्य महिला ६६ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४१ -
टेसी भोटे सदस्य पुरुष ३८ नेकपा (एमाले) ४१० विजयी
भिम बहादुर तामाङ्ग सदस्य पुरुष ५६ नेकपा (एमाले) ४०८ विजयी
पिम्बा छेदर भोटे सदस्य पुरुष २६ नेपाली काँग्रेस २७५ -
ज्यावु लामा सदस्य पुरुष ४४ नेपाली काँग्रेस २६९ -
थोङमिक शेर्पा सदस्य पुरुष २८ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४५ -
सन्जय राई सदस्य पुरुष २९ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४१ -
वालकुमार राई (खालिङ) वडा अध्यक्ष पुरुष २४ नेकपा (एमाले) २१४ विजयी
भिमराज राई वडा अध्यक्ष पुरुष ३२ नेपाली काँग्रेस २०० -
पटनध्वज राई वडा अध्यक्ष पुरुष ७० नेकपा (माओवादी केन्द्र) १०८ -
विविधनी राई महिला सदस्य महिला ३७ नेकपा (एमाले) २२० विजयी
सुनामाया तामाङ्ग महिला सदस्य महिला ३७ नेपाली काँग्रेस १९६ -
गितामाया तामाङ महिला सदस्य महिला ३९ नेकपा (माओवादी केन्द्र) १०८ -
तेम्वा भोटे अध्यक्ष पुरुष ४९ नेपाली काँग्रेस १३७७ विजयी
वाङदाबी भोटे अध्यक्ष पुरुष ४९ नेकपा (एमाले) १२३६ -
दावा साङमु भोटे अध्यक्ष पुरुष ४० नेकपा (माओवादी केन्द्र) १८८ -
ताप्चेन भोटे अध्यक्ष पुरुष ४५ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल १६ -
पासाङ भुदर लामा अध्यक्ष महिला ३८ स्वतन्त्र १० -
पान्जम भेच्याब भोटे उपाध्यक्ष महिला २८ नेपाली काँग्रेस १३२१ विजयी
धुङटुक भोटे उपाध्यक्ष महिला २७ नेकपा (एमाले) १२२८ -
फुपु किप्पा शेर्पा भोटे उपाध्यक्ष महिला २९ नेकपा (माओवादी केन्द्र) २२२ -
तेन्छेवी शेर्पा वडा अध्यक्ष पुरुष ४४ नेकपा (एमाले) १०० विजयी
नुर्पु च्यावा वडा अध्यक्ष पुरुष ३० नेपाली काँग्रेस ८० -
छितेन शेर्पा महिला सदस्य महिला २२ नेकपा (एमाले) १०४ विजयी
गर्मु नावा महिला सदस्य महिला ४४ नेपाली काँग्रेस ७६ -
दमाई नावा सदस्य पुरुष ४८ नेकपा (एमाले) १०२ विजयी
पासाङ च्यावा भोटे सदस्य पुरुष ४४ नेकपा (एमाले) ९९ विजयी
पेम्वा नावा सदस्य पुरुष ४१ नेपाली काँग्रेस ७७ -
मिङमा भोटे सदस्य पुरुष ३३ नेपाली काँग्रेस ७७ -
छिरिङ छेदर भोटे वडा अध्यक्ष पुरुष ३२ नेपाली काँग्रेस ३९० विजयी
जयवाउ भोटे वडा अध्यक्ष पुरुष २८ नेकपा (एमाले) ३२६ -
छुरिङ भोटे महिला सदस्य महिला ५२ नेकपा (एमाले) ३७० विजयी
लामुभुदा ङोम्वा भोटे महिला सदस्य महिला ३६ नेपाली काँग्रेस ३३६ -
सनमाया वि.क दलित महिला सदस्य महिला ५८ नेकपा (एमाले) ३७४ विजयी
विमला विश्वकर्मा दलित महिला सदस्य महिला ३० नेपाली काँग्रेस ३३१ -
टेसी भोटे(ल्होमी) सदस्य पुरुष ३३ नेकपा (एमाले) ३७२ विजयी
ठौ भोटे(ल्हामुछिरिङ) सदस्य पुरुष ४९ नेपाली काँग्रेस ३६१ विजयी
छेवाङ भोटे (ङोम्वा) सदस्य पुरुष ४० नेकपा (एमाले) ३४६ -
वाङडुक लामा सदस्य पुरुष ३३ नेपाली काँग्रेस ३३१ -
आन्दि भोटे वडा अध्यक्ष पुरुष २६ नेपाली काँग्रेस ३६२ विजयी
ताम्रीङ भोटे वडा अध्यक्ष पुरुष ३४ नेकपा (एमाले) १६४ -
लक्ष्मण लामा (भोटे) वडा अध्यक्ष पुरुष २७ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ६४ -
साङमु लामा महिला सदस्य महिला ३४ नेपाली काँग्रेस ३५० विजयी
छेजीक भोटीया महिला सदस्य महिला २६ नेकपा (एमाले) १८९ -
छियाङ चिपा भोटेनी महिला सदस्य महिला ५१ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३७ -
समिता वि.क दलित महिला सदस्य महिला ४४ नेपाली काँग्रेस ३५८ विजयी
कुइरी विश्वकर्मा दलित महिला सदस्य महिला ४७ नेकपा (एमाले) १७२ -
साङा तेन्जीन भोटे सदस्य पुरुष २७ नेपाली काँग्रेस ३४२ विजयी
नुर्वु लामा सदस्य पुरुष ६६ नेपाली काँग्रेस ३३६ विजयी
छेसाङ भोटे सदस्य पुरुष ३१ नेकपा (एमाले) १८१ -
जुमिक भोटे सदस्य पुरुष ४८ नेकपा (एमाले) १७९ -
कर्ण भोटे सदस्य पुरुष २१ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ५७ -
ङिमा ज्याबु भोटे सदस्य पुरुष ५० नेकपा (माओवादी केन्द्र) ५३ -
किन्साङ भोटे वडा अध्यक्ष पुरुष २९ नेकपा (एमाले) ४१८ विजयी
डुक्पा थिकेपा भोटे वडा अध्यक्ष पुरुष २९ नेपाली काँग्रेस २८७ -
फेन्‍दो भोटे वडा अध्यक्ष पुरुष ३८ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४० -
विष्णु माया गुरुङ महिला सदस्य महिला ४३ नेकपा (एमाले) ४१७ विजयी
छिरिभुदा भोटे महिला सदस्य महिला ४१ नेपाली काँग्रेस २७८ -
वाङमु छेजिक भोटे महिला सदस्य महिला ३९ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४५ -
मनमाया वि.क. दलित महिला सदस्य महिला ५४ नेकपा (एमाले) ४२३ विजयी
समिता वि.क. दलित महिला सदस्य महिला २९ नेपाली काँग्रेस २६५ -
कुमारी विश्‍वकर्मा दलित महिला सदस्य महिला ६६ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४१ -
टेसी भोटे सदस्य पुरुष ३८ नेकपा (एमाले) ४१० विजयी
भिम बहादुर तामाङ्ग सदस्य पुरुष ५६ नेकपा (एमाले) ४०८ विजयी
पिम्बा छेदर भोटे सदस्य पुरुष २६ नेपाली काँग्रेस २७५ -
ज्यावु लामा सदस्य पुरुष ४४ नेपाली काँग्रेस २६९ -
थोङमिक शेर्पा सदस्य पुरुष २८ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४५ -
सन्जय राई सदस्य पुरुष २९ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४१ -
वालकुमार राई (खालिङ) वडा अध्यक्ष पुरुष २४ नेकपा (एमाले) २१४ विजयी
भिमराज राई वडा अध्यक्ष पुरुष ३२ नेपाली काँग्रेस २०० -
पटनध्वज राई वडा अध्यक्ष पुरुष ७० नेकपा (माओवादी केन्द्र) १०८ -
विविधनी राई महिला सदस्य महिला ३७ नेकपा (एमाले) २२० विजयी
सुनामाया तामाङ्ग महिला सदस्य महिला ३७ नेपाली काँग्रेस १९६ -
गितामाया तामाङ महिला सदस्य महिला ३९ नेकपा (माओवादी केन्द्र) १०८ -
कमला विश्वकर्मा दलित महिला सदस्य महिला ३८ नेपाली काँग्रेस -
तुला राम तामाङ सदस्य पुरुष ३८ नेकपा (एमाले) २२३ विजयी
राज कुमार राई सदस्य पुरुष २७ नेकपा (एमाले) २०८ विजयी
गोपाल कुमार तामाङ्ग सदस्य पुरुष २७ नेपाली काँग्रेस २०३ -
धुर्व कुमार तामाङ्ग सदस्य पुरुष २६ नेपाली काँग्रेस १९० -
फुलमान राई सदस्य पुरुष २९ नेकपा (माओवादी केन्द्र) १०७ -
सुदिप राई सदस्य पुरुष २५ नेकपा (माओवादी केन्द्र) १०३ -

साभार : निर्वाचन आयोग

प्रदेश नं. १ अन्तर्गत संखुवासभा जिल्लाको सदरमुकाम खाँदबारी नगरपालिकादेखि करिब ३० कोषटाढा उत्तरी भेग (चीनको सीमाना)मा रहेको भोटखोला गाउँपालिका हो । यस गाउँपालिका साविकको किमाथाङ्का, चेपुवा, हटिया, पावाखोला (१–३ वडाहरु) गाभिएर २०७३ मा भोटखोला गाउँपालिकाको नामकरण घोषणा गरियो । यस गाउँपालिकामा विशेषरुपमा भोटे, शेर्पा, तामाङ र राई जातिहरुको बाहुल्यता रहेको ...... पूरा पढ्नुहोस्

साविक भएका गाविस र वडा विभाजन तालिका
क्षेत्रफल ६३९.०१ वर्ग कि. मी.
पुरूष साक्षरता दर ५८.१ %
महिला साक्षरता दर ३७.६ %
# वडा साविक गाविस सा.वडा नं. परिवार संख्या पुरूष महिला जनसंख्या
- भोटेखोला गाँउपालिका १३७९ ३२०४ ३३७२ ६५७६
- 1 किमाथांका 1–9 72 183 185 368
- 2 चेपुवा 1–9 404 849 890 1,739
- 3 हटिया 1–4 307 572 665 1,237
- 4 हटिया 5–9 354 905 931 1,836
- 5 पावाखोला 1–3 242 695 701 1,396
- 1,379 3,204 3,372 6,576

साभार : सङ्घीय मामिला थता सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ,गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय पुस्तिका २०७४

वित्तीय संस्था


शैक्षिक संस्था


सुरक्षा निकाय


स्वास्थ्य संस्था