परराष्ट्र मन्त्रालयले हरेक प्रदेशमा एकएक जना अधिकृत खटाने

१० दिन अगाडि